CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska
Umowa o dofinansowanie projektu- podpisana!!!
Realizacja Programu ,,Wybierz Życie Bez Cukrzycy"
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!

CKZiU pod patronatem wyższej uczelni


   16 listopada w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie. Zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego a Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Przedmiotem umowy było określenie zasad współpracy stron w ramach patronatu nad naszą szkołą. W uroczystości wzięli udział: starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – koordynator ze strony powiatu ostrowieckiego umowy patronackiej Wojciech Lesiak, przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: Prorektor ds. Badań Naukowych dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Andrzej Różycki, Dyrektor Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn profesor dr hab. inż. Sławomir Luft oraz koordynator z ramienia Uczelni umowy patronackiej dr inż. Paweł Maciąg.

Naszą szkołę reprezentowali: p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Waldemar Szymoniak, wicedyrektor Monika Włodarska, kierownik szkolenia praktycznego oraz koordynator ze strony szkoły umowy patronackiej Urszula Jop, zastępca kierownika Warsztatów Szkolnych Piotr Książek.
W ramach współpracy patronatem naukowym objęto klasy kształcące młodzież na kierunkach – technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.
Umowa przewiduje prowadzenie wykładów i warsztatów przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni i naszej szkoły dla uczniów klas trzecich i czwartych wyżej wymienionych zawodów. Nasza młodzież będzie również uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców akademickich na terenie uczelni. Pozwoli to nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższych uczelniach. Umowa przewiduje także wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, współorganizowanie dla uczniów i studentów konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym, jak olimpiady, konferencje, sympozja, festiwale nauki, dni otwarte.
Działania te z pewnością przełożą się na lepsze wyniki naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych, na ich łatwiejszy start na uczelnię wyższą, ponieważ głównym celem patronatu jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcenie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.